Monday, November 30, 2009

ICS # 44

Hello :)  I really needed use my new Big Shot so i made card using CuttleBug embossing folder
"Script" . I used aswell White Wash paper and some Papermania Christmas Collection . This is the effect .

Cześć :) Naprawdę musiałam użyć mojego nowego Big Shot'a więc zrobiłam kartkę używając folder do embossing "Script" z CuttleBug , papieru White Wash i świątecznego papieru z Papermanii. Oto efekt .I decided put that card in Inspirational Card Sketches challenge#44

Zdecydowałam się użyć tej kartki w  wyzwaniu #44 z Inspirational Card Sketches .

 

Haul video - Sizzix Big Shot

I got today package from Erick . And in that package was my new pink and black Sizzix Big Shot :)

Dostałam dzisiaj paczkę od Erick'a . I w tej paczce był mój nowy czarno-różowy Sizzix Big Shot :)


Sunday, November 29, 2009

Tube and a card. Tuba i kartka.

I made for my roomate a tube for his certificate what he got in school .

Zrobiłam dla mojego współlokatora tubę na certyficat który dostał w szkole.

Tonight i made aswell another card.

Dziś wieczorem zrobiłam rónież następną kartkę .


Saturday, November 28, 2009

Cards. Kartki .

Hello :) I made pics of cards what i made in past time .

Cześć :) Zrobiłam zdjęcia kartek które zrobiłam w ostatnim czasie.


Sunday, November 15, 2009

Package from my mum . Paczka od mojej mamy - Haul video

I got package from my mum . She and my sister did some shopping for my cardmaking needs. They put in package aswell some old lace and other stuff what they find around the house.

Dostałam paczkę od mojej mamy. Razem z moją siostrą zdrobiły małe zakupy dla moich kardkowych potrzeb :) Włożyły również trochę rzeczy które znalazły w domu.

Tuesday, November 3, 2009

Thank You card's for Erick's family. Kartki z podziękowaniami dla rodziny Ericka .

Hello :) Today i have few cards to show. I made them for my boyfriend's family.I wanted Thank Them all for all nice time what i spend with them in California in september.
Cześć :) Dzisiaj mam kilka kartek do zaprezentowania. Zrobiłam je dla rodziny mojego chłopaka. Chciałam im podziękować za urocze chwile które spędziłam z nimi w Kalifornii we wrześniu.

First one is made for my Boyfriend dad- Ted and his lovely wife Lani. They took Us both for great trip around Monterey Bay.

Pierwsza kartka jest zrobiona dla taty mojego chłopaka- Teda i jego uroczej żony Lani. Zabrali nas na wycieczkę po zatoce Monterey.
    Next one is for his sister - Kim . She is great women , mother of 3 boys. She took me for my first match of american football. I never seen that game life. Just in tv. She was so kind that i could stay in her house .

Ta kartka jest dla Jego siostry- Kim . Jest wspaniałą kobietą , matką 3 synów. Kim zabrałam mnie na mój pierwszy mecz amerykańskiego footballu. Nigdy nie widziałam tej gry na żywo. Tylko w telewizji. I była tak miła , że pozwoliła mi zostać w jej domu.


This card i made for Erick's mum . She is very kind woman who take care of 3 son's of Kim when she is working. She told me lots about Erick family.

Tę kartkę zrobiłam dla Erick'a mamy. Jest bardzo miłą kobietą która opiekuje się 3 synami Kim gdy ta pracuje. Opowiedziała mi też sporo na temat Erick'a rodziny.


Last card is for My Love of Life - Erick . He is great men . He is my love but aswell best friend. Because we dont life in that same city's, state's, country's or even continents i made card for him using map of Ireland from old book. Im sure that he will like that idea for card.

Ostatnia kartka jest dla Miłości Mojego Życia - Erick'a. On jest wspaniałym mężczyzną . Jest moją miłością i najlepszym przyjacielem. Ponieważ nie mieszkamy w tym samym mieście , województwie , kraju i nawet  na tym samym kontynencie zrobiłam dla niego kartkę z użyciem mapy Irlandii ze starej książki. Jestem pewna , że spodoba mu się ten pomysł na kartkę .
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...