Tuesday, November 3, 2009

Thank You card's for Erick's family. Kartki z podziękowaniami dla rodziny Ericka .

Hello :) Today i have few cards to show. I made them for my boyfriend's family.I wanted Thank Them all for all nice time what i spend with them in California in september.
Cześć :) Dzisiaj mam kilka kartek do zaprezentowania. Zrobiłam je dla rodziny mojego chłopaka. Chciałam im podziękować za urocze chwile które spędziłam z nimi w Kalifornii we wrześniu.

First one is made for my Boyfriend dad- Ted and his lovely wife Lani. They took Us both for great trip around Monterey Bay.

Pierwsza kartka jest zrobiona dla taty mojego chłopaka- Teda i jego uroczej żony Lani. Zabrali nas na wycieczkę po zatoce Monterey.
    Next one is for his sister - Kim . She is great women , mother of 3 boys. She took me for my first match of american football. I never seen that game life. Just in tv. She was so kind that i could stay in her house .

Ta kartka jest dla Jego siostry- Kim . Jest wspaniałą kobietą , matką 3 synów. Kim zabrałam mnie na mój pierwszy mecz amerykańskiego footballu. Nigdy nie widziałam tej gry na żywo. Tylko w telewizji. I była tak miła , że pozwoliła mi zostać w jej domu.


This card i made for Erick's mum . She is very kind woman who take care of 3 son's of Kim when she is working. She told me lots about Erick family.

Tę kartkę zrobiłam dla Erick'a mamy. Jest bardzo miłą kobietą która opiekuje się 3 synami Kim gdy ta pracuje. Opowiedziała mi też sporo na temat Erick'a rodziny.


Last card is for My Love of Life - Erick . He is great men . He is my love but aswell best friend. Because we dont life in that same city's, state's, country's or even continents i made card for him using map of Ireland from old book. Im sure that he will like that idea for card.

Ostatnia kartka jest dla Miłości Mojego Życia - Erick'a. On jest wspaniałym mężczyzną . Jest moją miłością i najlepszym przyjacielem. Ponieważ nie mieszkamy w tym samym mieście , województwie , kraju i nawet  na tym samym kontynencie zrobiłam dla niego kartkę z użyciem mapy Irlandii ze starej książki. Jestem pewna , że spodoba mu się ten pomysł na kartkę .
No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...