Tuesday, January 19, 2010

Best Wishes cards. Kartki Best Wishes .


Another 3 cards to share .
Następne 3 kartki do pokazania.Monday, January 18, 2010

The Daily Marker Blog Candy

Kathy from The Daily Marker is making really great blog candy full of Hero Arts products. Picture of all great products below.
Kathy z The Daily Marker  robi naprawdę świetne blog candy pełne produktów z Hero Arts. Zdjęcie poniżej .


Good luck :)
Powodzenia :) 

Cards with flowers. Kartki z kwiatami.

Hello again. I have 3 cards to show . I hope that u will like them . 
Witam ponownie. Mam 3 kartki do pokazania . Mam nadzieje , że się wam spodobają . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Saturday, January 16, 2010

Something new , something old... Coś nowego , coś starego ...

Hello everyone :) In past few weeks i was quite busy ... well maybe not so busy like i would like to ... I got addicted from Stargate : SG-1 show and it takes my attention away from making cards.
Witam wszystkich :) W poprzednich kilku tygodniach byłam raczej zajęta... raczej nie tak jak bym chciała... Uzależniłam się od serialu " Gwiezdne Wrota " i to zabrało moją uwagę od robienia kartek .

Deep under my bed i find a box with my old cards . Well ... not so old :) I just made them in last year on begining of cardmaking adventure. It was some time before i get to know what is ( and how great it is ) stamping .
Głęboko pod moim łóżkiem znalazłam pudełko z moimi starymi kartkami . Nie tak znowu starymi :) Zrobiłam je w zeszłym roku na początku mojej kartkowej przygody . Było to zanim poznałam czym są pieczątki :) i jak świetne są .

Some of those cards i left how i made them back then .
Niektóre z nich zostawiłam jak je zrobiłam wtedy .

To some of them i add something .
Do niektórych z nich dodałam coś .


To those 2 just sentences .
Do tych 2 tylko sentencje .
In this one i just round the corners .
W tej tylko zaokrągliłam rogi .
To those 2 i add some embossing and banners .
Do tych 2 dodałam embossing i bannery .
In this card i add center with words "I love U" in polish . This stamp i got at Polpomp. I add aswell papers in corners and at the bottom .
Tej kartce dodałam centrum z " Kocham cię " . Ten stempel kupiłam w Polpomp. Dodałam rónież papiery w rogach i na dole kartki .

I still have to show U 2 christmas cards what i couldnt show before Christmas becasue my recipients do look on my blog . I wanted suprise them with those cards .
Mam wam do pokazania 2 świąteczne kartki których nie mogłam pokazać przed Świętami ponieważ adresaci tych kartek zaglądają na mój blog. A ja chciałam zaskoczyć ich tymi kartkami.

First one is for my mum and second for my boyfriend Erick .
Pierwsza jest dla mojej mamy a druga dla chłopaka Erick'a .

In last week i made aswell few new cards .
 I decided to do 3 cards in that same style in one evening .
W ostarnim tygodniu zrobiłam również kilka nowych kartek.
 Zdecydowałam się robić 3 kartki w takim samym stylu .

On the end i want share with you few pics of winter what arrive to Tralee in last week . Tralee dont have snow in winter and for most time of year in raining . But in last week we had snow for whole 2 days :) .
Na koniec chcę wam pokazać kilka zdjęć zimy która zawitała do Tralee w poprzednim tygodniu. W Tralee nie mamy śniegu w zimie i przez większość roku pada tutaj deszcz. Ale w ostatnim tygodniu mieliśmy śnieg przez całe 2 dni .

Tak , Tak . Wiem , że to nic w porównianiu z opadami śniegu w Polsce ale dla Irlandczyków to i tak zima stulecia  ;)

Thats a long post . Now i need rest ;) Im going back to watch my Stagate . Now im on episode 13 season 4 . Have a nice weekend .
To dopiero dłygi post . Teraz musze odpocząć ;) Wracam do oglądania Gwiezdnych wrót . Teraz oglądam odcinek 13 sezonu 4 . Życze udanego weekendu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...