Saturday, January 16, 2010

Something new , something old... Coś nowego , coś starego ...

Hello everyone :) In past few weeks i was quite busy ... well maybe not so busy like i would like to ... I got addicted from Stargate : SG-1 show and it takes my attention away from making cards.
Witam wszystkich :) W poprzednich kilku tygodniach byłam raczej zajęta... raczej nie tak jak bym chciała... Uzależniłam się od serialu " Gwiezdne Wrota " i to zabrało moją uwagę od robienia kartek .

Deep under my bed i find a box with my old cards . Well ... not so old :) I just made them in last year on begining of cardmaking adventure. It was some time before i get to know what is ( and how great it is ) stamping .
Głęboko pod moim łóżkiem znalazłam pudełko z moimi starymi kartkami . Nie tak znowu starymi :) Zrobiłam je w zeszłym roku na początku mojej kartkowej przygody . Było to zanim poznałam czym są pieczątki :) i jak świetne są .

Some of those cards i left how i made them back then .
Niektóre z nich zostawiłam jak je zrobiłam wtedy .

To some of them i add something .
Do niektórych z nich dodałam coś .


To those 2 just sentences .
Do tych 2 tylko sentencje .
In this one i just round the corners .
W tej tylko zaokrągliłam rogi .
To those 2 i add some embossing and banners .
Do tych 2 dodałam embossing i bannery .
In this card i add center with words "I love U" in polish . This stamp i got at Polpomp. I add aswell papers in corners and at the bottom .
Tej kartce dodałam centrum z " Kocham cię " . Ten stempel kupiłam w Polpomp. Dodałam rónież papiery w rogach i na dole kartki .

I still have to show U 2 christmas cards what i couldnt show before Christmas becasue my recipients do look on my blog . I wanted suprise them with those cards .
Mam wam do pokazania 2 świąteczne kartki których nie mogłam pokazać przed Świętami ponieważ adresaci tych kartek zaglądają na mój blog. A ja chciałam zaskoczyć ich tymi kartkami.

First one is for my mum and second for my boyfriend Erick .
Pierwsza jest dla mojej mamy a druga dla chłopaka Erick'a .

In last week i made aswell few new cards .
 I decided to do 3 cards in that same style in one evening .
W ostarnim tygodniu zrobiłam również kilka nowych kartek.
 Zdecydowałam się robić 3 kartki w takim samym stylu .

On the end i want share with you few pics of winter what arrive to Tralee in last week . Tralee dont have snow in winter and for most time of year in raining . But in last week we had snow for whole 2 days :) .
Na koniec chcę wam pokazać kilka zdjęć zimy która zawitała do Tralee w poprzednim tygodniu. W Tralee nie mamy śniegu w zimie i przez większość roku pada tutaj deszcz. Ale w ostatnim tygodniu mieliśmy śnieg przez całe 2 dni .

Tak , Tak . Wiem , że to nic w porównianiu z opadami śniegu w Polsce ale dla Irlandczyków to i tak zima stulecia  ;)

Thats a long post . Now i need rest ;) Im going back to watch my Stagate . Now im on episode 13 season 4 . Have a nice weekend .
To dopiero dłygi post . Teraz musze odpocząć ;) Wracam do oglądania Gwiezdnych wrót . Teraz oglądam odcinek 13 sezonu 4 . Życze udanego weekendu.

1 comment:

Agata said...

No no no, pokaźne te Twoje kartkowe zbiory! Niemal wszystkie w jakiś sposób mi się podobaj! :)
A zimę macie wspaniałą - raz też się Irlandii zima należy ;)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...